UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Постанови  /  2018 року  /  НКРЕКП, Постанова від 28.12.2018 № 2088 "Про затвердження Змін до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 29.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

28.12.2018         № 2088

 

Про затвердження Змін до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Зміни до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 грудня 2016 року № 2133, що додаються.

 

Голова НКРЕКП               О.Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

28.12.2018 2088

 

Зміни до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Пункт 3.1 глави 3 після слів «Повноваження Голови» доповнити словами «та членів».

2. У главі 5:

1) пункт 5.3 після слова «розподілу» доповнити словом «функціональних»;

2) пункт 5.4 після слова «затверджується» доповнити словами «Головою НКРЕКП або» та після слова «розподілу» доповнити словом «функціональних»;

3) пункт 5.5 викласти в такій редакції:

«5.5. Посадова інструкція працівника структурного підрозділу розробляється керівником відповідного структурного підрозділу, погоджується керівником самостійного структурного підрозділу, керівником управління роботи з персоналом і затверджується Головою НКРЕКП, членом НКРЕКП або керівником апарату (відповідно до розподілу функціональних обов’язків).»;

4) пункт 5.9 після слів та знака «визначаються правилами професійної етики,» доповнити словами та знаками «які застосовуються до членів НКРЕКП, працівників центрального апарату і територіальних органів НКРЕКП,».

3. У главі 6:

1) пункт 6.8 викласти в такій редакції:

«6.8. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться НКРЕКП колегіально.

Засідання НКРЕКП є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від загального складу НКРЕКП.

Члени НКРЕКП зобов’язані брати участь у засіданнях НКРЕКП.

Рішення приймаються тільки тими членами НКРЕКП, які беруть участь у розгляді питання на засіданні НКРЕКП. Голосування за дорученням або передача голосу не допускається.

При прийнятті рішень Голова НКРЕКП, члени НКРЕКП мають один голос та можуть голосувати «за», «проти» або «утримався».

Якщо член НКРЕКП не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові НКРЕКП відповідні пропозиції в письмовій формі.

У разі перебування у відрядженні Голова і члени НКРЕКП можуть брати участь у засіданні дистанційно шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв’язку.

Думка відсутнього члена НКРЕКП з питань порядку денного засідання, надана в письмовій формі, розглядається на засіданні членами НКРЕКП і береться ними до відома.

Поважними причинами відсутності члена НКРЕКП на засіданні є відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження, участь у невідкладних заходах, на яких, за дорученням Голови НКРЕКП, має бути присутній член НКРЕКП у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

У разі коли член НКРЕКП був присутнім на засіданні, але з поважних причин мав покинути його та не голосував за прийняття рішення, зазначеного в порядку денному, що розглядалося без його участі, у протоколі засідання НКРЕКП робиться відповідна відмітка.»;

2) пункт 6.11 викласти в такій редакції:

«6.11. Рішення НКРЕКП приймаються шляхом голосування.

Після оголошення проекту рішення головуючий запитує, чи є серед членів НКРЕКП ті, хто голосує «проти» або «утримався» від прийняття рішення. Якщо голосів «проти» або «утримався» немає – слід вважати, що рішення проголосовано «за» та прийнято одноголосно всіма присутніми на засіданні членами НКРЕКП.

Рішення НКРЕКП вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало «за» не менше чотирьох членів НКРЕКП, присутніх на засіданні.

Рішення вважається не прийнятим, якщо воно не набрало необхідної кількості голосів, зокрема при рівному розподілі голосів «за» і «проти».

Результат голосування, а саме прийняття або неприйняття рішення, оголошується головуючим.

Результат голосування з розподілом голосів «за»,  «утримався» і «проти» відображається у протоколі засідання НКРЕКП.».

4. У главі 8:

1) пункт 8.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі надання інших пропозицій від учасників засідання питання порядку денного можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено.»;

2) у пункті 8.2:

після абзацу першого доповнити  новим абзацом другим такого змісту:

«Реєстрація  учасників засідання НКРЕКП здійснюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП у розділі «РЕЄСТРАЦІЯ ОНЛАЙН» напередодні та завершується за 20 хвилин до початку засідання.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в абзаці третьому слово «зареєструватися» замінити словами «підтвердити свою присутність»;

3) в абзаці першому пункту 8.4 після слів та знака «порядку денного,» доповнити словами «за пропозицією представника структурного підрозділу, члена або Голови НКРЕКП» та після слова «продовжено» доповнити знаками та словами «, змінено, виключено»;

4) у пункті 8.7:

в абзаці першому знаки та слова «, на яку накладається адміністративне стягнення,» виключити;

абзац п’ятий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Представництво запрошених юридичних осіб має бути забезпечено на рівні не нижче керівників або їх заступників.

При розгляді питань щодо  встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них має бути висловлена позиція представників місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування шляхом присутності уповноважених представників безпосередньо на засіданні НКРЕКП або дистанційно із застосуванням технічних засобів (у разі наявності технічних можливостей), зокрема відеозв’язку, за письмовим погодженням Голови НКРЕКП та попередньої реєстрації.

При схваленні зазначених рішень висловлення позиції можливе шляхом подання листа за підписом голови місцевого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування або його заступника стосовно погодження встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційних складових/планів розвитку/змін до них та розгляду питань без їх участі.»;

5) пункт 8.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі неможливості присутності запрошених учасників, присутність яких є обов’язковою,  безпосередньо на засіданні НКРЕКП вони мають право брати участь у засіданні дистанційно шляхом застосування технічних засобів (у разі наявності технічних можливостей), зокрема відеозв’язку, за письмовим погодженням Голови НКРЕКП та попередньої реєстрації.»;

6) пункт 8.10 після слова «ліцензіатів» доповнити знаком, словами та символом «,місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування»;

7) пункт 8.17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для доповіді учаснику засідання надається не більше п’яти хвилин. У разі додаткових питань та надання відповіді по суті учаснику надається додатковий час, але не більше двох хвилин.»;

8) у пункті 8.18:

абзац перший викласти в такій редакції:

«8.18. Присутні на засіданні представники структурних підрозділів НКРЕКП, ліцензіатів, заінтересованих осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи зобов’язані:»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«перевести мобільні телефони у беззвучний режим;».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

9) пункт 8.22 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Учасники виступають з трибуни.

Виступи, заяви, запити, пропозиції, зауваження, поправки виголошуються з трибуни або «з місця» в разі дозволу головуючого та за умови можливості забезпечення відеофіксації.»;

10) пункт 8.29 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8.30 – 8.35 вважати відповідно пунктами 8.29 – 8.34.

5. У главі 9:

1) пункт 9.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Якщо член НКРЕКП був присутній на засіданні НКРЕКП, але з поважних причин залишив засідання і не брав участі в обговоренні та голосуванні за прийняття рішення порядку денного, протокол засідання візується із зазначенням номерів питань, під час розгляду яких член НКРЕКП був відсутній.

Відповідно у протоколі засідання в частині голосування з прийняття рішень зазначається фактичний склад присутніх членів НКРЕКП.»;

2) абзац третій пункту 9.3 доповнити словами та символами «(у випадку залишення членом НКРЕКП засідання НКРЕКП у протоколі засідання зазначається номер питання порядку денного, під час якого член НКРЕКП був відсутній)»;

3) пункт 9.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо розгляд питання (питань) порядку денного засідання переносився, продовжувався на наступному засіданні (наступних засіданнях), то оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП протоколу здійснюється в установленому порядку з дати останнього засідання.»;

4) пункт 9.7 доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі відсутності члена НКРЕКП на засіданні з поважних причин на візовій стороні постанов та розпоряджень прізвище, ім’я, по батькові цього члена НКРЕКП не зазначається.

Член НКРЕКП, який був присутній на засіданні, проте з поважних причин залишив засідання НКРЕКП та не брав участі в голосуванні, не візує постанову або розпорядження, а на візовій стороні постанови чи розпорядження робиться відмітка «відсутній (я) під час голосування».

Відмітку проставляє начальник управління адміністративної діяльності.»;

5) в абзаці другому пункту 9.8 знаки та слова «, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому НКРЕКП» виключити.

6. У главі 10:

1) назву глави доповнити словами «та робочих зустрічей»;

2) у пункті 10.1:

абзац перший доповнити словами «та робочих зустрічей»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Результати проведення робочих зустрічей, за необхідності, оформлюються протоколом у п’ятиденний строк.»;

3) пункт 10.2 викласти в такій редакції:

«10.2. Організація проведення нарад та робочих зустрічей, а також ведення протоколу (за необхідності) покладається на структурний підрозділ НКРЕКП, який ініціював проведення цієї наради або робочої зустрічі.».

7. У главі 13:

1) у пунктах 13.1 та 13.2 після слів та символу «затвердження інвестиційних програм/» доповнити словами та символом «інвестиційних складових/».

 

 

Директор Юридичного департаменту               С.Терещенко

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)