Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

Дата розміщення на сайті: 06.03.2017

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова НКРЕКП

______________ Д.Вовк 

«06» лютого 2017 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент стратегічного розвитку та планування

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Департамент стратегічного розвитку та планування (далі - Департамент), є самостійним структурним підрозділом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), який безпосередньо підпорядковується члену НКРЕКП та діє відповідно до цього Положення.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», законодавством з питань державного регулювання суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, іншими актами законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах, міжнародними договорами, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, НКРЕКП, цим  Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Робота Департаменту проводиться відповідно до планів роботи і заходів НКРЕКП.

1.4. До складу Департаменту входять:

1.4.1. відділ стратегічного планування та міжнародної координації;

1.4.2. відділ стратегічного розвитку енергетичних ринків;

1.4.3. відділ стратегічного розвитку у сфері комунальних послуг;

1.4.4. відділ економічного аналізу та прогнозування;

1.4.5. відділ моніторингу та регулювання якості послуг.

 

2. Основні завдання Департаменту

 

2.1.  Основними завданнями Департаменту є:

2.1.1 аналітичне забезпечення та координація роботи в НКРЕКП з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків та сфери комунальних послуг, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері енергетики та комунальних послуг;

2.1.2 стратегічне, поточне планування розвитку системи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб’єктів господарської діяльності на суміжних ринках в електроенергетиці,  нафтогазовому комплексі, в сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, переробки та захоронення побутових відходів;

2.1.3  організація та координація діяльності з питань міжнародного співробітництва НКРЕКП;

2.1.4 забезпечення виконання в НКРЕКП функцій Секретаріату Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії (далі Секретаріат Координаційного центру) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 530.

 

3. Функції Департаменту

 

3.1. Відповідно до основних завдань Департамент виконує такі функції:

3.1.1  здійснює аналітичне забезпечення та координацію роботи НКРЕКП з питань розвитку енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

3.1.2 здійснює (з використанням іноземної мови) аналіз міжнародної практики та законодавства ЄС щодо моделей організації та правил функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує пропозиції щодо можливості застосування в роботі НКРЕКП;

3.1.3 здійснює збір та узагальнення інформації щодо процесу інтеграції енергетичних ринків (як на регіональному так і на загальноєвропейському рівні), готує відповідні пропозиції щодо участі України у цих процесах;

3.1.4 готує аналітичні матеріали з питань, пов’язаних з реформуванням енергетичних ринків, сфери комунальних послуг;

3.1.5 готує пропозиції щодо організації роботи в НКРЕКП з питань реформування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг; забезпечує координацію та моніторинг стану виконання відповідних заходів;

3.1.6 розробляє та/або приймає участь у підготовці (опрацюванні) проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань розвитку та функціонування енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, готує відповідні пропозиції;

3.1.7 здійснює координацію робіт з моделювання функціонування окремих елементів енергетичних ринків;

3.1.8 організовує/координує роботу робочих груп з питань, пов’язаних з реформуванням енергетичних ринків, сфери комунальних послуг, проектів міжнародної технічної допомоги;

3.1.9 готує пропозиції щодо організації в НКРЕКП моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, розробляє відповідний порядок;

3.1.10 виконує функції Секретаріату Координаційного центру:

- здійснює збір інформації щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку, її узагальнення та аналіз;

- готує аналітичні довідки щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку для Голови Координаційного центру;

- готує інформацію щодо стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку на засідання Координаційного центру; доповідає на засіданнях Координаційного центру про стан виконання заходів, щодо проблемних питань, надає пропозиції щодо подальших дій;

- збирає та узагальнює пропозиції виконавців, робочих груп, інших заінтересованих сторін щодо актуалізації планів заходів, планів-графіків їх виконання тощо, готує відповідні пропозиції для розгляду Координаційним центром;

- забезпечує листування Координаційного центру з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, тощо з питань впровадження нової моделі ринку;

- забезпечує комунікації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

- готує пропозиції щодо кількості і напрямів робочих груп Координаційного центру та розподілу між ними проектів нормативно-правових актів;

- узгоджує графіки засідань робочих груп Координаційного центру, формує за пропозиціями робочих груп загальний графік засідань Координаційного центру та робочих груп Координаційного центру;

- забезпечує обмін інформацією, проектами документів між відповідальними розробниками та відповідними робочими групами Координаційного центру;

- за погодженням із керівником робочої групи, скликає засідання робочої групи; розсилає запрошення та порядок денний на засідання робочої групи.

- готує пропозиції щодо планового річного календаря засідань Координаційного центру;

- узгоджує дату проведення засідання, проект порядку денного з Головою Координаційного центру;

- направляє членам Координаційного центру (у тому числі, їх контактним особам) та іншим заінтересованим сторонам запрошення на засідання Координаційного центру;

3.1.11 забезпечує пошук/збір, обробку та підготовку аналітичних матеріалів (з використанням англійської мови) щодо існуючого міжнародного досвіду стосовно:

- методик формування тарифів/цін на послуги/товари у сферах енергетики та комунальних послуг;

- методологій проведення порівняльного аналізу ефективності регульованих компаній (однофакторний, багатофакторний);

3.1.12 розробляє пропозиції щодо вдосконалення методів цінового (тарифного) регулювання суб’єктів природних монополій у сфері енергетики та комунальних послуг, приймає участь в їх впровадженні. Зокрема, стосовно:

- вдосконалення методологій цінового регулювання суб’єктів  природних монополій;

- підготовки пропозицій щодо структури тарифів (фіксованої та змінної частини) на послуги компаній, діяльність яких регулює НКРЕКП;

- підготовки пропозицій щодо елементів стимулюючого регулювання, зокрема, щодо методології порівняльного аналізу ефективності (бенчмаркінгу) регульованих компаній;

3.1.13 здійснює економічний аналіз діяльності суб’єктів природних монополій НКРЕКП та аналіз ефективності функціонування енергетичних ринків та сфери комунальних послуг:

- здійснює збір інформації щодо техніко-економічних показників ліцензіатів;

- вдосконалює електронну базу даних для порівняльного аналізу (бенчмаркінгу);

- готує пропозиції щодо страхування та інших методів управління ризиками в енергетиці, адмініструє ведення  форми звітності 10-НКРЕ;

- готує пропозиції з розробки та вдосконалення діючої інформаційної бази та звітності НКРЕКП;

- здійснює аналіз ефективності (бенчмаркінг) компаній у сфері енергетики та комунальних послуг;

- забезпечує методологічну підтримку впровадження в роботу структурних підрозділів НКРЕКП методів економічного та фінансового аналізу;

3.1.14 розробляє пропозиції щодо моніторингу та регулювання якості послуг в енергетиці (електроенергія та газ) та сфері комунальних послуг (теплопостачання,  централізоване  водопостачання  та водовідведення), приймає участь у їх впровадженні:

- готує пропозиції до переліку показників якості послуг, щодо яких здійснюється моніторинг та регулювання якості послуг;

- готує пропозиції щодо впровадження моніторингу якості послуг, розробляє форми реєстрації та моніторингу показників якості послуг;

- розробляє методики оцінки повноти, достовірності та точності даних моніторингу;

- розробляє пропозиції щодо методів регулювання якості послуг  (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі цінового регулювання тощо);

- приймає участь в обробці результатів та підготовці висновків за даними моніторингу якості послуг;

- приймає участь у перевірках ліцензіатів щодо достовірності наданої інформації за формами моніторингу якості послуг;

- готує пропозиції щодо надання споживачам ліцензіатів послуг кол-центрів з переліком організаційно технічних вимог до кол-центрів;

3.1.15 забезпечує організацію та координацію роботи в НКРЕКП з питань, пов’язаних з участю України в Енергетичному Співтоваристві Південно-Східної Європи (з використанням іноземної мови):

- приймає участь в роботі інституційних органів Енергетичного Співтовариства та постійних робочих груп;

- співпрацює з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства, його робочих груп, та приймає участь в заходах організованих ними;

- забезпечує опрацювання документів, що надходять від робочих груп, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з питань виконання зобов’язань України відповідно до Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Південно-Східної Європи;

- організовує підготовку відповідей на запити інформації та опитувальники, які надходять від Секретаріату Енергетичного Співтовариства, його робочих груп;

3.1.16 узагальнює та надає матеріали та пропозиції при розробці державних програм соціально-економічного розвитку України, програм діяльності Уряду, державних програм в галузях електроенергетики, нафтогазового комплексу України та у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, планів, концепцій та Стратегії розвитку енергетики та комунальної сфери та готує звіти щодо їх виконання;

3.1.17 забезпечує організацію та координацію діяльності НКРЕКП з питань міжнародного співробітництва (з використанням іноземної мови):

- приймає участь у розробці та реалізації національних і галузевих програм, концепцій, планів заходів тощо, пов’язаних з інтеграцією України до ЄС та іншими програмами міжнародного співробітництва і підготовці звітів щодо їх виконання:

- організовує та координує діяльність НКРЕКП щодо участі в програмах Twinning та TAIEX;

- забезпечує організацію та виконання заходів щодо укладення, виконання та денонсації міжнародних угод з відповідними урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень НКРЕКП;

- здійснює розгляд та аналіз проектних документів щодо проектів  співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з розвитку енергетичного та комунального секторів України;

- забезпечує координацію підготовки та реалізації проектів технічної допомоги, що впроваджуються НКРЕКП;

- надає матеріали і пропозиції, та готує звіти щодо проектів міжнародного співробітництва, в яких приймає участь НКРЕКП;

- забезпечує координацію розвитку міжнародних зв’язків з урядовими та неурядовими установами, організаціями іноземних держав і міжнародними організаціями в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;

- забезпечує організацію участі НКРЕКП в роботі міжнародних організацій та їх органів (комітетів, комісій, робочих груп тощо) в межах повноважень, делегованих НКРЕКП відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами;

- організовує підготовку відповідей на запити інформації та анкети, які надходять від міжнародних організацій та їх органів;

- забезпечує організацію підготовки участі представників НКРЕКП у міжнародних заходах, що проводяться за кордоном, здійснює оформлення необхідних документів, пов’язаних із закордонними службовими відрядженнями та ведення бази даних закордонних службових відряджень працівників апарату НКРЕКП;

- приймає участь в організації програм обміну досвідом, навчання та підвищення кваліфікації фахівців НКРЕКП, які проводяться за сприянням міжнародних організацій;

- разом з режимно-секретним сектором НКРЕКП забезпечує організацію зустрічей в НКРЕКП з іноземними делегаціями та офіційними представниками міжнародних організацій, здійснює підготовку програм перебування в НКРЕКП іноземних делегацій та окремих іноземних громадян та звітів за результатами зустрічей;

3.1.18 забезпечує організацію формування планів діяльності НКРЕКП та звітів щодо їх виконання;

3.1.19 організовує та координує роботу структурних підрозділів НКРЕКП з підготовки щорічних звітів про результати діяльності НКРЕКП;

3.1.20 бере участь:

- в розгляді питань щодо ефективного використання енергії (енергоефективності); розвитку відновлюваних джерел енергії; прав власності, приватизації, корпоратизації в енергетиці та сфері комунальних послуг;

- у здійсненні аналізу проектів нормативно-правових актів, а також актів чинного законодавства, що відносяться до сфери компетенції НКРЕКП;

- у конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.21 взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, структурними підрозділами міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.22  проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням вищезазначених нормативних та законодавчих актів.

 

4. Права Департаменту

 

4.1.  Департамент має право:

4.1.1 отримувати від інших структурних підрозділів НКРЕКП інформацію та документи, які необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

4.1.2 брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, а також, за дорученням Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП, представляти НКРЕКП в інших заходах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

4.1.3 запитувати, за згодою Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП, необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, від ліцензіатів, а також органів державної влади, що займаються вирішенням цих питань;

4.1.4 запитувати необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції, від структурних підрозділів НКРЕКП;

4.1.5 за дорученням члена НКРЕКП представляти НКРЕКП в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Покладення на Департамент завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань Департаменту, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

5. Керівництво діяльністю Департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника державної служби НКРЕКП в установленому законодавством порядку.

5.2. На посаду директора Департаменту призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

5.3. На посаду директора Департаменту, призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, з вільним володінням державною мовою.

5.4. Директор Департаменту має заступника директора департаменту- начальника відділу моніторингу та регулювання якості послуг Департаменту, заступника директора департаменту-начальника відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків Департаменту.

5.5. Директор Департаменту повинен знати:

- порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів;

- основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, та права;

- форми та методи роботи із засобами масової інформації;

- загальні правила поведінки державного службовця;

- правила ділового етикету та ділову мову;

- англійську мову;

- комп’ютерну техніку на рівні кваліфікованого користувача, володіти офісними, статистичними, правовими пакетами програмного забезпечення, методами комп’ютерного моделювання, методами пошуку інформації в електронних базах даних та Інтернет.

5.6. Директор Департаменту:

5.6.1 здійснює керівництво діяльністю Департаменту у межах наданих йому повноважень;

5.6.2 організовує, спрямовує і контролює роботу Департаменту з метою забезпечення своєчасного і якісного виконання покладених на Департамент завдань, доручень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП;

5.6.3 розподіляє, у відповідності з виробничими потребами, обов'язки та функції між структурними підрозділами та окремими працівниками;

5.6.4 планує, регулює та контролює взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, підрозділами інших органів виконавчої влади, міжнародними організаціями, громадськими об'єднаннями, науковими організаціями при вирішенні питань, що відносяться до сфери відповідальності Департаменту;

5.6.5 у межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів, розпоряджень, постанов НКРЕКП;

5.6.6 взаємодіє з відповідними підрозділами Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.7 взаємодіє з представниками міжнародних фінансових організацій, органами регулювання енергетики інших країн, міжнародними консультаційними компаніями, іншими міжнародними організаціями в межах компетенції Департаменту (з використанням іноземної мови);

5.6.8 визначає розподіл обов’язків між працівниками Департаменту, координує та контролює їх діяльність;

5.6.9 організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.6.10 підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

5.6.11 забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності НКРЕКП у межах визначених повноважень;

5.6.12 забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Департаменті;

5.6.13 здійснює роботу з документами з грифом обмеження доступу «Для службового користування»;

5.6.14 виконує інші доручення Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та керівника апарату НКРЕКП в межах своєї компетенції;

5.6.15 надає пропозиції щодо зміни структури Департаменту, оплати праці та інших форм заохочення співробітників Департаменту;

5.6.16 забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також  законодавства України з питань державної служби та запобігання з корупції;

5.6.17 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.7. Директор Департаменту здійснює керівництво структурним підрозділом та несе персональну відповідальність за його роботу.

5.8. У разі відсутності директора Департаменту (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов’язки виконує заступник директора департаменту-начальник відділу моніторингу та регулювання якості послуг Департаменту, який на цей період несе цілковиту відповідальність за керівництво Департаментом. У разі відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту-начальника відділу моніторингу та регулювання якості послуг Департаменту обов’язки директора Департаменту виконує заступник директора департаменту-начальник відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків Департаменту установленому порядку та в межах визначених повноважень за наказом керівника державної служби НКРЕКП.

 

6. Відповідальність

 

6.1. Директор та працівники Департаменту відповідають за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання  наданих їм прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням. У інших випадках, визначених законами України, несуть відповідальність відповідно до законодавства.

 

7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

 

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав, Департамент у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами НКРЕКП з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 

Директор Департаменту стратегічного розвитку та планування                                            В.Цаплін

[повернутись]