UA
EN
(044) 204 70 72
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП, Регулятор)
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


 Документи
Головна сторінка  /  Документи  /  Накази  /  2014 року  /  НКРЕКП, Наказ від 17.09.2014 № 3 "Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"


    документ
    втратив
    чинність

версія для друку


День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 17.09.2014
Дата оновлення:14.12.2016

(Наказ втратив чинність на підставі

наказу НКРЕКП від 06.12.2016 212) 

 

(У наказ вносяться зміни

наказом НКРЕКП від 08.09.2015 № 253)


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

17.09.2014                   3

Київ

 

Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НАКАЗУЮ:

 

Затвердити Регламент Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

 

Голова Комісії                                      В.Демчишин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ НКРЕКП

17.09.2014 № 3

 

РЕГЛАМЕНТ

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія), пов'язаної із здійсненням її повноважень.

1.2. НКРЕКП спрямовує свою діяльність на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів.

1.3. НКРЕКП в межах своїх повноважень, на підставі та на виконання актів законодавства видає постанови і розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання суб’єктами господарювання, діяльність яких регулюється НКРЕКП.

1.4. НКРЕКП у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та Кабінетом Міністрів України, громадськими організаціями, а також органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.

1.5. Діяльність НКРЕКП є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет та друкованому виданні “Інформаційний бюлетень НКРЕКП”, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, а також виступів Голови та членів Комісії.

Інформація про діяльність НКРЕКП надається громадянам, іншим заінтересованим особам відповідно до законодавства.

 

II. Організація роботи НКРЕКП

 

2.1. НКРЕКП планує свою роботу на підставі та на виконання законів України, актів і доручень Президента України, актів Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, а також Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП розробляє та затверджує  такі річні плани своєї діяльності (далі – річні плани):

план діяльності НКРЕКП на плановий  період;

план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів НКРЕКП;

план заходів зі здійснення державного контролю.

У річних планах визначаються перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані, строки виконання завдань (робіт) та відповідальні за виконання завдань (робіт).

Моніторинг виконання річних планів проводиться щоквартально.

Звіт про результати своєї діяльності НКРЕКП оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

2.2. Повноваження Голови Комісії визначаються Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Положення про НКРЕКП).

Розподіл обов’язків між членами Комісії, керівником апарату НКРЕКП здійснює  Голова Комісії.

Розподіл обов’язків затверджується наказом Голови Комісії, у якому визначаються перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним членом Комісії, керівником апарату НКРЕКП.

Обов'язки керівника структурного підрозділу НКРЕКП визначаються у положенні про структурний підрозділ, яке розробляється керівником відповідного структурного підрозділу, погоджується з членом Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджується Головою Комісії.

Обов'язки інших працівників структурних підрозділів НКРЕКП визначаються посадовими інструкціями, що погоджуються членом Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджуються Головою Комісії.

2.3. Організація кадрової роботи в Комісії здійснюється кадровою службою згідно з річним планом. Планом визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Призначення на посади та звільнення працівників Комісії здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та інших законів.

В НКРЕКП формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації.

З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один раз на три роки атестація державних службовців, порядок проведення якої визначається Положенням про проведення атестації державних службовців.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом та кадровою службою під час проведення ротації кадрів на окремих посадах.

2.4. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в НКРЕКП, затвердженої наказом Голови Комісії та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається законом.

2.5. НКРЕКП для виконання покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі органи. Положення про такі органи затверджуються НКРЕКП.

2.6. НКРЕКП для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї діяльності може залучати вчених, експертів, консультантів, представників громадськості.

 

III. Нормотворча діяльність НКРЕКП

 

3.1. Нормотворча діяльність НКРЕКП провадиться на підставі та на виконання Конституції, законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, а також з ініціативи НКРЕКП.

3.2. Підготовка та внесення на розгляд проектів нормативно-правових актів здійснюється в порядку, установленому Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156), Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15 листопада 2006 року № 970, Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та іншими актами законодавства.

3.3. Розроблення проекту нормативно-правового акта в НКРЕКП покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

Для розроблення проекту нормативно-правового акта за наказом Голови Комісії може утворюватися робоча група.

До складу робочої групи залучаються фахівці апарату НКРЕКП та інші фахівці (за згодою), які мають досвід роботи та необхідні знання з питань, щодо яких розробляється відповідний нормативно-правовий акт.

У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з зарахуванням acquis cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються правом ЄС;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні поправки;

вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих органів виконавчої влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

3.4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд Голові Комісії обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами Комісії, юридичним управлінням, членом Комісії або керівником апарату НКРЕКП, відповідальним за напрямок діяльності, до якого відносяться питання, відображені у проекті нормативно-правового акта (відповідно до розподілу обов’язків).

3.5. Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку електричної енергії.

Рішення Комісії, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

Рішення Комісії, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

IV. Засідання Комісії

 

Засідання як основна форма роботи НКРЕКП

4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути плановими та позачерговими.

4.2. Засідання Комісії є відкритими і гласними, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

4.3. Засідання Комісії проводяться у формі відкритих або закритих слухань. Засідання Комісії можуть бути виїзними.

4.4. На засіданнях Комісії у формі відкритих слухань розглядаються питання про:

видачу, переоформлення, зупинення, анулювання ліцензії, а також продовження дії ліцензії;

установлення вимог щодо здійснення ліцензіатами інших, крім ліцензованих, видів господарської діяльності;

порушення ліцензійних умов та застосування санкцій до ліцензіатів у разі невиконання ними ліцензійних умов, а також прийняття рішень про накладання штрафів, у випадках, передбачених законодавством;

адміністративні правопорушення та застосування санкцій до посадових осіб ліцензіатів за адміністративні правопорушення;

затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат;

установлення та перегляд цін/тарифів;

схвалення інвестиційних програм ліцензіатів та змін до них;

схвалення проектів регуляторних актів НКРЕКП та прийняття нормативно-правових актів;

інші питання, що мають важливе суспільне значення.

4.5. Засідання Комісії у формі закритих слухань проводяться у разі розгляду питань:

які пов’язані з інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною, таємною та службовою);

в інших випадках з питань, які потребують термінового розгляду і не підлягають розгляду на засіданнях Комісії у формі відкритих слухань.

Підготовка та проведення засідань Комісії у формі закритих слухань з питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом.

У засіданні, що проводиться у формі закритих слухань, беруть участь особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду відповідного питання.

Наприкінці засідання Комісія приймає протокольне рішення щодо поширення протоколу та інших документів.

Мова засідань Комісії

4.7. Засідання Комісії проводяться державною мовою.

4.8. Особам, які беруть участь у розгляді питань і не володіють українською мовою, забезпечується право ознайомлення з документами, виступати на засіданні рідною мовою та участі в розгляді питань через перекладача. Витрати, пов'язані з оплатою роботи перекладача, несе особа, заінтересована в його участі.

Колегіальність розгляду питань

4.9. Розгляд питань та прийняття рішень проводиться Комісією колегіально.

4.10. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які беруть участь у розгляді питання на засіданні Комісії.

4.11. Якщо член Комісії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові Комісії відповідні пропозиції в письмовій формі.

Думка відсутнього члена Комісії з питань порядку денного засідання, надана в письмовій формі, розглядається на засіданні Комісії і враховується під час голосування.

4.12. У разі знаходження у відрядженні Голова і члени Комісії можуть приймати участь у засіданні дистанційно, шляхом застосування технічних засобів, зокрема відео- та аудіозв'язку.

4.13. При прийнятті рішень Голова Комісії, члени Комісії мають один голос.

Рівноправність членів Комісії під час розгляду питань

4.14. Усі члени Комісії є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Комісії.

4.15. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів Комісії в можливості ставити питання учасникам засідання, знімати поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та запитання членів Комісії.

4.16. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися від коментарів дій головуючого та втручання в його дії.

Кворум та порядок вирішення питань Комісією на засіданнях

4.17. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від загального складу Комісії.

4.18. Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів Комісії, засідання переноситься на інший час.

4.19. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу Комісії.

4.20. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою особисту думку на окремому аркуші, який додається до протоколу.

Рішення вважається не прийнятим, якщо воно не набрало необхідної кількості голосів, зокрема при рівному розподілі голосів «за» й «проти».

Порядок проведення засідань

4.21. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання визначаються Головою Комісії.

4.22. Засідання Комісії у формі відкритих слухань проводяться як правило один раз на тиждень.

4.23. У разі необхідності Комісія може прийняти рішення про зміну порядку проведення засідань, про продовження своєї роботи наступного дня після дня засідання, відкладення розгляду питання на інше засідання, а також оголосити перерву в засіданні.

4.24. Комісія має право скликати позачергове засідання у формі відкритого/закритого слухання:

з питань, розгляд яких було відкладено, перенесено або продовжено з попереднього засідання у формі відкритого/закритого слухання;

з питань, які потребують термінового розгляду;

у разі необхідності виконання доручень Кабінету Міністрів України, Указів Президента України, рішень Ради національної безпеки і оборони, звернень та запитів Голови Верховної Ради та народних депутатів, які потребують прийняття рішень НКРЕКП відповідно до законодавства;

для прийняття рішень щодо надання пропозицій до органів державної влади щодо проектів законодавчих актів, концепцій, програм, заходів.

Підготовка питань до розгляду на засідання Комісії

4.25. Порядок денний засідання Комісії у формі відкритого слухання формується за пропозиціями Голови, членів Комісії і керівників структурних підрозділів про винесення на засідання питань, які вони вважають за необхідне розглянути на ньому.

4.26. Порядок денний засідання у формі відкритого слухання складається з двох розділів: перший – планові питання, другий ("Різне") – питання, які потребують термінового розгляду або розгляд яких було відкладено (перенесено, продовжено).

4.27. Інформація про місце, дату і час проведення засідань у формі відкритих слухань, порядок денний (крім розділу "Різне") оприлюднюються на офіційному веб-сайті НКРЕКП не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення засідання Комісії.

4.28. Не пізніше ніж за чотири робочих днів до засідання Комісії керівники структурних підрозділів надають до структурного підрозділу, що забезпечує організацію засідань Комісії, для формування розділу першого порядку денного службові записки, погоджені членом Комісії або керівником апарату Комісії, відповідно до розподілу обов’язків, у яких зазначені питання, які пропонується винести на розгляд Комісії, крім питань щодо порушення ліцензіатами ліцензійних умов, які подаються не пізніше ніж за два робочих дні до засідання Комісії.

4.29. Розділ перший порядку денного затверджується Головою Комісії і доводиться до відома членів Комісії і керівників структурних підрозділів.

4.30. Розділ другий порядку денного (“Різне”) формується структурним підрозділом, що забезпечує організацію засідань Комісії, на підставі службових записок структурних підрозділів НКРЕКП, погоджених членом Комісії або керівником апарату Комісії, відповідно до розподілу обов’язків, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НКРЕКП не пізніше 18 години дня, що передує дню засідання.

4.31. Пропозиції щодо кожного питання, що виноситься на розгляд Комісії і включено до порядку денного засідання, з обґрунтуванням підстав їх унесення надаються Голові та членам Комісії у вигляді подання за підписом керівника структурного підрозділу разом з проектом рішення, зокрема постанови чи розпорядження, що пропонується прийняти, оформленного у встановленому порядку, не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання (крім документів з питань щодо порушення ліцензіатами ліцензійних умов, які подаються не пізніше ніж за два робочі дні до засідання), а у разі необхідності проведення засідання з питань, які потребують термінового розгляду – не пізніше ніж за один робочий день.

До подання у разі необхідності додаються інші документи (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані керівниками відповідних структурних підрозділів.

У поданні про прийняття проекту регуляторного акта обов’язково зазначається:

строк (дати початку та закінчення), протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймалися зауваження та пропозиції, відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

інформація про суть зауважень, пропозицій, їх врахування або відхилення;

відомості про погодження проекту регуляторного акта заінтересованими органами.

4.32. За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань Комісії відповідають керівники відповідних структурних підрозділів.

Контроль за своєчасним поданням документів, перевірку їх на наявність у повному обсязі та правильність оформлення здійснює начальник структурного підрозділу, що забезпечує  організацію засідань Комісії.

4.33. Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

 

V. Процедура проведення засідань

 

Відкриття засідання

5.1. У призначений час головуючий на засіданні, за наявності кворуму, відкриває засідання Комісії та оголошує порядок денний. Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, у якій їх включено до порядку денного засідання, якщо інші пропозиції від учасників засідання не надійшли.

5.2. Функції секретаря засідання Комісії виконує працівник структурного підрозділу, що забезпечує організацію засідань Комісії, згідно з посадовими обов’язками.

До початку засідання Комісії його учасники повинні зареєструватися у секретаря засідання і надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо виступу на засіданні і представництва інтересів.

5.3. Секретар засідання надає довідку Голові та членам Комісії про явку учасників засідання та про результати перевірки їх повноважень.

Відкладення (перенесення, продовження) розгляду питання з порядку денного

5.4. Розгляд питання, включеного до порядку денного може бути відкладено (перенесено, продовжено) у межах строків для розгляду та прийняття рішення, визначених законодавством, при наявності таких обставин:

неявка на засідання запрошених, якщо їх присутність є обов’язковою;

відсутність необхідних документів;

необхідність надання додаткових документів;

призначення експертизи;

необхідність залучення до участі інших осіб;

інші обставини, що перешкоджають розгляду питання, або які Комісія визнає обґрунтованими.

Учасники засідання

5.5. Учасниками засідання є особи, які звернулися до Комісії із заявою про видачу ліцензії, ліцензіати, споживачі, особи, залучені до участі в розгляді питань (свідки, експерти, перекладачі) та інші заінтересовані особи.

5.6. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, установ, організацій з метою з'ясування обставин, що мають важливе значення при розгляді питань і потребують спеціальних знань у відповідній галузі науки, техніки тощо.

5.7. При розгляді питань щодо:

видачі, переоформлення, видачі дубліката, видачі копії ліцензії та анулювання ліцензії, продовження терміну дії ліцензії,

застосування санкцій до ліцензіатів,

накладення штрафів у випадках, передбачених законодавством;

встановлення (затвердження, перегляду) тарифів за ініціативи ліцензіата;

схвалення інвестиційних програм та змін до них;

здійснення інших, крім ліцензованих, видів діяльності;

накладення адміністративних стягнень

участь запрошених представників компаній або посадової особи, на яку накладається адміністративне стягнення, є обов’язковою.

Права та обов’язки учасників засідання

5.8. Учасники засідання мають право знайомитися з документами, давати усні та письмові пояснення, викладати свої думки з питань, що розглядаються, ставити з дозволу головуючого питання іншим учасникам засідання.

5.9. Учасники засідання, присутність яких на засіданні обов'язкова, зобов'язані вчасно з'являтися на засідання Комісії, реєструватися, давати правдиві пояснення, надавати документи, необхідні для всебічного розгляду питання.

5.10. Учасники засідання, питання щодо яких винесені на розгляд, зобов'язані повідомляти Комісію про неможливість взяти участь у засіданні Комісії до початку засідання Комісії, надавши обґрунтовані пояснення.

Наслідки неявки запрошених на засідання представників компаній

5.11. У разі неявки без поважних причин на засідання Комісії запрошених представників компаній або відсутності у них належно оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання про можливість розгляду питання порядку денного без їх присутності або про відкладення (перенесення, продовження) розгляду цього питання, про що приймається протокольне рішення.

5.12. У разі повторної неявки на засідання запрошених представників компаній Комісія може прийняти відповідне рішення за їх відсутності.

Головуючий на засіданні

5.13. Засідання Комісії веде Голова Комісії.

5.14. У разі відсутності Голови Комісії засідання проводить один із членів Комісії згідно з наказом Голови Комісії.

5.15. Головуючий на засіданні Комісії:

відкриває, закриває, оголошує перерви та неупереджено веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин;

повідомляє Комісію про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням;

надає слово для доповіді (співдоповіді), оголошує наступного доповідача;

створює рівні можливості для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує прийняте за результатами голосування рішення;

забезпечує дотримання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Регламенту.

Дисципліна та етика засідань

5.16. Учасники засідання дають пояснення, відповідають на запитання лише після надання їм слова головуючим на засіданні.

5.17. Присутні на засіданні представники структурних підрозділів Комісії, компаній, засобів масової інформації, громадськості зобов’язані:

вести себе шанобливо по відношенню до головуючого, членів Комісії та один до одного;

виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря щодо дотримання порядку під час проведення засідання;

утримуватися від зайвого пересування по залу, розмов, реплік у будь-якій формі;

не створювати інших перешкод для ведення засідання.

5.18. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод, що унеможливлюють подальше проведення засідання, головуючий може запропонувати порушнику покинути зал засідань. Головуючий може також оголосити перерву або закрити засідання. У цьому разі Комісія збирається на засідання в призначений Головою Комісії інший день.

Початок розгляду питання по суті

5.19. У розгляді питання по суті беруть участь представники структурних підрозділів Комісії та запрошені учасники засідання. Черговість надання слова визначається головуючим.

5.20. Розгляд питання починається з виступу посадової особи апарату Комісії яка доповідають по суті питання, що розглядається.

5.21. Доповідач зобов’язаний:

викласти зміст питання, підстави для винесення питання на розгляд Комісії та представити проект рішення;

відповісти на запитання Голови та членів Комісії.

Пояснення учасників засідання

5.22. Після виступу посадової особи апарату Комісії, питання доповідачу ставлять члени Комісії, а з дозволу головуючого інші учасники засідання.

У разі необхідності можуть заслуховуватися інші учасники засідання.

5.23. Учасник засідання повинен доповідати лише з того питання, з якого йому надано слово. За звичайних обставин його виступ не переривається.

5.24. Головуючий на засіданні надає слово членам Комісії, посадовим особам апарату Комісії та запрошеним на засідання для висловлення пропозицій і зауважень по суті викладеного питання та пропозицій до проекту рішення.

5.25. При необхідності дослідження фактичних обставин справи на засіданні заслуховуються особи, запрошені на засідання як свідки, експерти тощо.

5.26. Учасники засідання не мають права перебивати головуючого і мають право голосу тільки з його дозволу.

5.27. Обговорення питання припиняється за пропозицією головуючого.

Закінчення розгляду питання і порядок голосування

5.28. Після обговорення питання головуючий оголошує про закінчення його розгляду та перехід до голосування.

5.29. Рішення Комісії приймаються відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням.

5.30. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст рішення, що ставиться на голосування, та пропонує провести голосування щодо нього.

5.31. Кожний член Комісії, який бере участь у розгляді питання, має право подати власний проект рішення або перелік питань, які визначають суть рішення.

5.32. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5.33. У разі порушення порядку голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

5.34. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

5.35. Засідання Комісії у формі закритого слухання проводиться з обмеженим доступом учасників згідно з процедурою, установленою розділом V цього Регламенту.

Закриття засідання

5.36. Коли розгляд питань, унесених до порядку денного, завершено, головуючий оголошує засідання закритим.

 

VI. Оформлення протоколів та рішень Комісії

 

6.1. Засідання Комісії протоколюються. Ведення протоколу засідання Комісії здійснює секретар засідання.

6.2. Протокол засідання Комісії підписує головуючий та секретар. Візують протокол члени Комісії, які брали участь у засіданні, а також керівники структурних підрозділів, які були доповідачами на засіданні.

У разі незгоди із змістом протоколу засідання Комісії член Комісії не візує протокол та надає до нього пояснення своєї позиції.

6.3. У протоколі засідання Комісії зазначаються:

дата проведення засідання;

склад Комісії;

прізвище та ініціали головуючого;

прізвище та ініціали секретаря засідання;

прізвища, імена, по батькові та посади представників структурних підрозділів Комісії, присутніх на засіданні, та інших учасників засідання;

порядок денний засідання;

короткий зміст доповідей або пояснень учасників засідання;

посилання на факти, які учасники засідання просили відобразити у протоколі;

результати поіменного голосування;

прийняті Комісією рішення.

6.4. Протокол засідання Комісії повинен бути оформлений протягом п’яти робочих днів після закінчення засідання, а в окремих випадках, залежно від кількості питань, що розглядалися, та їх складності – п’ятнадцяти робочих днів.

6.5. За зверненнями представників структурних підрозділів Комісії та на письмову вимогу інших заінтересованих осіб надається витяг із протоколу засідання.

Витяг із протоколу підписують Голова Комісії, член Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків, та секретар засідання, за відсутності секретаря начальник структурного підрозділу, що забезпечує організацію засідань Комісії.

6.6. Рішення, прийняті на засіданні, оформлюються постановами або розпорядженнями протягом трьох робочих днів після закінчення засідання.

6.7. Постанови та розпорядження візуються виконавцем та керівником структурного підрозділу, до компетенції яких належить питання, начальником структурного підрозділу, що забезпечує організацію засідань Комісії, начальником юридичної служби, членами Комісії та підписуються Головою Комісії або членом Комісії, який виконував його обов'язки на момент прийняття рішення. Постанови про накладення адміністративних стягнень підписуються також секретарем засідання.

6.8. Комісія з окремих питань, вирішення яких не потребує прийняття актів Комісії, може приймати протокольне рішення.

Протокольне рішення оформлюється у формі витягів протоколів засідання.

Якщо такі рішення підлягають виконанню структурними підрозділами Комісії, вони доводяться секретарем засідання до відома керівників структурних підрозділів у формі витягів з протоколу засідання протягом одного робочого дня з моменту підписання протоколу.

Якщо такі рішення прийняті стосовно ліцензіатів, вони доводяться протягом двох робочих дня з моменту підписання протоколу до відома ліцензіатів структурним підрозділом, до компетенції якого відноситься прийняте рішення.

Контроль за виконанням протокольних рішень покладається на відповідні структурні підрозділи.

Термін виконання протокольного рішення Комісією може бути продовжений у разі надходження відповідного звернення ліцензіата.

Висновок щодо продовження терміну виконання протокольного рішення або зняття з контролю у зв’язку з його виконанням готується структурним підрозділом НКРЕКП згідно з компетенцією, погоджується з членами Комісії та підписується Головою Комісії.

Протокольні доручення і рішення підписуються Головою Комісії, членом Комісії, до повноважень якого належить відповідне питання згідно з функціональним розподілом обов'язків, та секретарем засідання або начальником структурного підрозділу, що забезпечує організацію засідань Комісії.

6.9. Рішення Комісії набирають чинності з дня їх прийняття, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не зазначено в цих актах, за винятком рішень, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції, та рішень, які є регуляторними актами.

6.10. Рішення Комісії реєструються в установленому порядку та публікуються в друкованому виданні "Інформаційний бюлетень НКРЕКП".

Рішення Комісії та документи, ухвалені Комісією, підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через п'ять робочих днів після дня проведення засідання.

6.11. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

6.12. Рішення з процедурного питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії після обговорення або без обговорення у випадках, зазначених у цьому Регламенті.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні Комісії.

Процедурні питання, як правило, не потребують попередньої підготовки.

Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване до розгляду питання процедурним, рішення про це приймається Комісією після обговорення.

6.13. Рішення з процедурних та організаційних питань роботи Комісії, спрямовані на одноразове відхилення від закріплених у Регламенті положень, у разі коли можливість їх прийняття в Регламенті не зазначена, приймаються після обговорення, якщо за них проголосувала більшість від загального складу Комісії.

 

VIІ. Порядок проведення нарад

 

Апаратні наради

7.1. Апаратні наради проводяться, як правило, щотижня.

7.2. Голова Комісії або в разі його відсутності член Комісії (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Комісії.

7.3. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій Голови, членів Комісії, керівника апарату Комісії, а також керівників структурних підрозділів Комісії.

7.4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами.

Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

7.5. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, що забезпечує організацію засідань Комісії.

Оперативні наради

7.6. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Комісії, Голова та члени Комісії проводять оперативні наради.

Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються протоколом в одноденний термін. Протокол наради підписує головуючий.

7.7. Організація проведення оперативної наради та ведення протоколу покладається на структурний підрозділ Комісії, до компетенції якого належать питання, що розглядаються.

Міжвідомчі наради

7.8. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Комісії можуть проводитись міжвідомчі наради із залученням представників інших органів державної влади.

7.9. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

7.10. Організація міжвідомчих нарад покладається на Голову або члена Комісії (відповідно до функціонального розподілу обов’язків) та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядаються.

7.11. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ.

 

VIІI. Взаємодія Комісії з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

8.1. Під час здійснення своїх повноважень НКРЕКП взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом України та його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і іншими державними органами.

8.2. Для забезпечення взаємодії з Верховною Радою України в НКРЕКП з числа членів Комісії визначена посадова особа та в складі юридичної служби утворено відділ взаємодії з Верховною Радою України.

8.3. НКРЕКП в межах компетенції:

забезпечує представлення у Верховній Раді України, внесеного Кабінетом Міністрів України, законопроекту та його супроводження на всіх стадіях розгляду у випадках, перебачених Регламентом Кабінету Міністрів України;

готує висновки до законопроектів, унесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

готує матеріали до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

8.4. НКРЕКП взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань, що належать до компетенції Комісії.

8.5. НКРЕКП забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими державними органами.

8.6. НКРЕКП розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

IX. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

 

9.1. З метою організації ефективної взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Комісія забезпечує:

інформування громадськості про свою діяльність шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних ліній, розміщень на офіційному веб-сайті Комісії, у засобах масової інформації статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції щодо своєї діяльності тощо;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження.

9.2. НКРЕКП співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, інформує такі організації та споживачів про діяльність суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

 

X. Організація роботи із зверненнями громадян

 

10.1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому в Комісії здійснюються відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів законодавства.

Діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами громадян у Комісії ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

10.2. З метою виявлення проблем, які потребують невідкладного розв’язання, систематично проводяться аналіз та узагальнення звернень громадян. Щоквартально надається інформація керівництву Комісії щодо кількості звернень громадян, конкретних заходів, проведених за зверненнями громадян, а також щодо розгляду актуальних питань, з якими громадяни звернулися до Комісії.

10.3. Особистий прийом громадян проводить керівництво Комісії відповідно до затвердженого графіка, що доведений до відома громадян.

 

ХІ. Організація роботи із запитами на публічну інформацію

 

11.1. Порядок здійснення та забезпечення права на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Комісії, визначається Комісією відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

XII. Прикінцеві положення

 

12.1. За погодженням з комісією з ліквідації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, тимчасово, до створення офіційного веб-сайту НКРЕКП, інформація про діяльність Комісії, яка підлягає оприлюдненню, розміщується на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

12.2. НКРЕКП у своїй діяльності застосовує нормативно-правові акти та інші рішення, які були прийняті в межах компетенції та в установленому порядку органами, що здійснювали державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг.

12.3. До закінчення процесу формування НКРЕКП, Комісія проводить засідання за участю представників структурних підрозділів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та на підставі підготовлених ними документів та матеріалів з урахуванням пункту 4.26 цього Регламенту.

12.4. “Інформаційний бюлетень НКРЕКП” є офіційним друкованим виданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

   НКРЕКП

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19            тел. (044) 204-48-27;
E-mail: box@nerc.gov.ua

© 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)